30 ژانويه 2012 ... سوزوکي گرندويتارا در هفته هاي اخير به لحاظ قيمت روند صعودي را به خودگرفته است؛ بهطوريکه سوزوکي کلاس8 اتوماتيك در اين هفته به 57 ميليون و 500 هزار تومان رسيد و نوع نيم فول ... البته به دلیل اندازه کوچک و به تبع اندازه و توان کوچک و کم موتور و باطریها این خودرو برای استفاده درون شهری مناسب خواهد بود.