جوان تر ها به روستا برگشته اند. دل ش می خواه د دولت هم از جوانان ی مثل او حمایت کن د: »علت بی عالقگی. جوانان روس تایی به کار آبا و اجدادی یعنی کش اورزی در برخ ی موارد به علت نبود. امکانات اس ت. اگر کارخانه های صنایع تبدیلی در نزدیکی مزارع باش د، دولت دست. دالالن را کوتاه کند، خرید تضمینی بموقع انجام ...