گرفتن دکترا در دانشگاه های آلمان. هزینه های تحصیل. ارگان های دانشگاهی. پذیرش. درخواست برای پذیرش. مدرک زبان. چگونگی درخواست پذیرش. زمان درخواست پذیرش ... ویزای دانشجویی. درخواست ویزای دانشجویی در سفارت آلمان. مدارک الزم برای درخواست ویزای دانشجویی. پروسه ی ویزا. بورس های تحصیلی. (DAADبورس های تحصیلی موسسه ...