1 ساعت قبل ... تمامی دستگاه ها و بخصوص شهرداری ها برای کمک به حل مشکل برق استان که از بارش برف ناشی شده، بسیج شوند. - --> کد.