دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین دانشگاه حضوری جهان | Islamic Azad University is the largest university of global presence.