• روزنامه استخدامی استان آذربایجان شرقی – هفته اول آبان ماه ۹۶

  • روزنامه استخدامی استان کرمانشاه – ۲۸ فروردین ماه ۹۷ – خبر داغ

  • روزنامه استخدامی استان کرمانشاه – ۲۸ آذر ماه ۹۶ – مرجع آگهی های استخدامی